• 0-5346-7068
  • 262 หมู่ 1 ถ.เจริญทัศนา ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

nhso

nhso

 

           โรงพยาบาลอมก๋อย ตั้งอยู่เลขที่ 262 หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2526 จากนั้นได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2540

 

 

โดยโรงพยาบาลได้ให้บริการแก่ประชาชนในเขตห่างไกลทุรกันดารในอำเภออมก๋อยทั้งหมด ประชาชนในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และรวมถึงประชาชนในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เนื่องจากมีเขตติดต่อใกล้กว่าการเดินทางไปเข้ารับการรักษาบริการในอำเภอของตนเอง

 

 

          ปัจจุบันได้ให้บริการผู้ป่วยเทียบเท่า 60 เตียง โดยให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 258 คน ให้บริการผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 12 คน อัตราครองเตียงร้อยละ 119.25 ให้บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉินเฉลี่ยวันละ 13 คน ให้บริการผู้ป่วยทันตกรรมเฉลี่ยวันละ 30 คน ให้บริการผู้รับบริการคลอดเฉลี่ยวันละ 3 คน และให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) 36 รายต่อปี ถึงแม้ว่าการให้บริการผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 12 คน แต่การให้บริการผู้ป่วย พบว่าจำนวนผู้มารับบริการทุกประเภทมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากรของอำเภออมก๋อยที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหอผู้ป่วยในที่มีผู้ป่วยนอนพักรักษาพยาบาลเกินกว่าจำนวนเตียงที่มีอยู่และไม่มีพื้นที่ในการวางเตียงเพิ่มที่เพียงพอ จึงเกิดความแออัดของผู้มารับบริการของผู้ป่วยใน เนื่องจากมีความคับแคบ แม้ว่าจะดำเนินการขยายพื้นที่โดยการต่อเติมอาคารบางส่วนแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอต่อผู้มารับบริการหอผู้ป่วยในจำนวน 30 เตียงตามแบบอาคาร ดังนั้นจึงมีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยการจัดหาเตียงเสริมแก่ผู้ป่วยรองรับผู้ป่วยในที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

          ดังนั้นจึงนับได้ว่าโรงพยาบาลอมก๋อยเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดเกิดจากผู้นำที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพโดยเฉพาะด้านมาตรฐานการบริการ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง แม้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่มีบริบทของความห่างไกล และพื้นที่รับผิดชอบมีความทุรกันดาร ทำให้บุคลากรในหลายๆด้านมีความขาดแคลน แต่ทุกคนในองค์กรก็ปฎิบัติงานได้อย่างเต็มกำลัง ความสามารถด้วยความเสียสละ และสิ่งสำคัญคือบุคลากรในองค์กรทุกคนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภายใต้บรรยากาศของความสามัคคี ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จด้านบุคลากรที่โรงพยาบาลอมก๋อยมีความภาคภูมิใจ โครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลอมก๋อย